viernes, 18 de junio de 2021

Normas para as actividades Curso 21-22

 

NORMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021 – 2022

 

*      Horario: de 16:00 a 18:00

*      Cumplir os horarios de entrada e saída.

*      Os nen@s esperarán polo monitor ou coordinador no patio cuberto da entrada do Cole

*    Recóllense na porte principal do cole, este ano tanto os de infantil coma primaria estarán dentro do centro, será o monitor quen entregue a cada nai/pai ao seu fill@.

*      Non poden subir os pais aos nenos as actividades, terán que esperar na entrada a que o coordinador os suba.

*      Para recoller a un nen@ fora de hora, antes de rematar a actividade, de manera esporádica o puntual hai que avisar no teléfono do anpa: 656 995 518 (a través de chamada ou whatsapp).

*    Os cambios de actividades, altas, baixas. Faranse a través do coordinador, NON a través dos monitores nin da ANPA. Cubrirase un impreso solicitando a baixa entre o 20 e o 25 do mes anterior a baixa, senon procederase ao cobro da mensualidade. Non se permitirán cambios de actividades durante o trimestre.

*      A máscara será obrigatoria en todo momento, mentres as autoridades sanitarias non digan o contrario. Toda a información do PROTOCOLO COVID, estará publicado y actualizado no blog do  ANPA.

*      A mensualidade abonarase por mes completo, non se realizan devolucións proporcionais.

*    O mal comportamento do menor poderá causar BAIXA nas actividades, tras 3 avisos aos pais. As actividades extraescolares non son obrigatorias.

*      No caso de faltar algún monitor, na medida do posible será sustituido por outro, senon reubicarase noutra actividade.

*      Está totalmente prohibido a entrada de xoguetes propios ao aula.

*      NON poderán sair solos do centro,  excepto co pai/nai, titor ou persoa autorizada ou solos firmando unha autorización que exima ao ANPA de toda responsabildade (cubrir modelo).

*      En Maio/Xuño haberá xornada de portas abertas nas actividades, mandarase aviso do día.

 

 

ENTREGAR FIRMADO EN SEPTIEMBRE CON LA FICHA DE INSCRIPCION!!!

 

LIN E ESTOU DE ACORDO COAS NORMAS ANTERIORES

Asdo:

 

 

 

 

Don/Dona Nai/Pai/ Titor

 

 

 
 


                                                                                                                                   Asdo.:

 

 

 

 

 

 

 

Nome e apelidos  da nai/pai/tutor/_______________________________Nº de NIF__________________________

 

 

 

Nome e apelidos d@ alumn@____________________________________________

                                                        

                                                        Curso____ Clase_____

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario