viernes, 18 de junio de 2021

Información sobre o comedor para o curso 21-22

 No seguinte enlace podedes acceder ao documento no que se detallan normativas, prezos, e datas e claves para a inscripción no comedor. Información facilitada pola empresa Jardanay

Enlace

 IMPORTANTE.

CRITERIOS DE ACCESO

Neste outro enlace está toda a normativa COVID para o vindeiro curso 21-22

Enlace

Normas para as actividades Curso 21-22

 

NORMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021 – 2022

 

*      Horario: de 16:00 a 18:00

*      Cumplir os horarios de entrada e saída.

*      Os nen@s esperarán polo monitor ou coordinador no patio cuberto da entrada do Cole

*    Recóllense na porte principal do cole, este ano tanto os de infantil coma primaria estarán dentro do centro, será o monitor quen entregue a cada nai/pai ao seu fill@.

*      Non poden subir os pais aos nenos as actividades, terán que esperar na entrada a que o coordinador os suba.

*      Para recoller a un nen@ fora de hora, antes de rematar a actividade, de manera esporádica o puntual hai que avisar no teléfono do anpa: 656 995 518 (a través de chamada ou whatsapp).

*    Os cambios de actividades, altas, baixas. Faranse a través do coordinador, NON a través dos monitores nin da ANPA. Cubrirase un impreso solicitando a baixa entre o 20 e o 25 do mes anterior a baixa, senon procederase ao cobro da mensualidade. Non se permitirán cambios de actividades durante o trimestre.

*      A máscara será obrigatoria en todo momento, mentres as autoridades sanitarias non digan o contrario. Toda a información do PROTOCOLO COVID, estará publicado y actualizado no blog do  ANPA.

*      A mensualidade abonarase por mes completo, non se realizan devolucións proporcionais.

*    O mal comportamento do menor poderá causar BAIXA nas actividades, tras 3 avisos aos pais. As actividades extraescolares non son obrigatorias.

*      No caso de faltar algún monitor, na medida do posible será sustituido por outro, senon reubicarase noutra actividade.

*      Está totalmente prohibido a entrada de xoguetes propios ao aula.

*      NON poderán sair solos do centro,  excepto co pai/nai, titor ou persoa autorizada ou solos firmando unha autorización que exima ao ANPA de toda responsabildade (cubrir modelo).

*      En Maio/Xuño haberá xornada de portas abertas nas actividades, mandarase aviso do día.

 

 

ENTREGAR FIRMADO EN SEPTIEMBRE CON LA FICHA DE INSCRIPCION!!!

 

LIN E ESTOU DE ACORDO COAS NORMAS ANTERIORES

Asdo:

 

 

 

 

Don/Dona Nai/Pai/ Titor

 

 

 
 


                                                                                                                                   Asdo.:

 

 

 

 

 

 

 

Nome e apelidos  da nai/pai/tutor/_______________________________Nº de NIF__________________________

 

 

 

Nome e apelidos d@ alumn@____________________________________________

                                                        

                                                        Curso____ Clase_____

 

 

Actividades Primaria Curso 21-22

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  PRIMARIA  CURSO 2021-22

HORARIO DE 16:00 A 18:00 H

 

As actividades para o próximo curso, son as seguintes:

 

COCIÑA: Unha experiencia divertida e saudable á vez. Onde os nosos chefs prepararán multitude de receitas e tomarán conciencia das vantaxesdunha dieta equilibrada.

BAILE: Aprenderán a expresarse por medio do baile moderno, con distintas coreografías de diferentes estilos musicais.

MÚSICA: Actividade pensada para disfrutar da música, aprender xogando con ela. Tomarase un primeiro contacto co instrumento: guitarra, flauta, xilófono, batería… salpicado con teoría musical para poder executarpezassinxelas e compostas por eles..

PATINAXE: Un deporte que axuda a desenvolver o equilibrio e a harmonía corporal, a través de movementos e exercicios en diferentes estilos con coreografías (artístico), con velocidade e hóckey.

ENGLISH 1º e 2º: ten como finalidade o desenvolvemento en inglés  a través de xogos e actividades orais. Nestaactividade é recomendable asistir as dúas sesiónssemanais. Grupos de máximo 12 alumn@s

FUTBITO: Un deporte onde o nen@ aprenderá a traballar en equipo e onde establecerá relacións de cooperación para acadarobxetivoscomúns.

TAEKWONDO: iniciarse nesta disciplina deportiva, adquirindo habilidades básicas da disciplina. Manterasedous días á semana, luns e mércores de 17:00 a 18:00.

TEATRO: iniciación na expresión teatral, desenrolo da súaimaxinación, aumentar a súasensibilidade e empatía coscompañeiros, farán obras teatraisao longo do curso.

PINTURA: iniciar os nenos e nenas no mundo da pintura dende o básico ata as distintas modalidades dependendo do nivel de cada participante.

¡PONTE AO DÍA!: unhaaxuda conciliadora para o reforzo das tarefas impartidas por un profes@r titulad@. Para que os nenospoidan ampliar a suas capacidades na compresión lectora, esquemas mentales, técnicas de estudio (regrasnemotecnicas…), matematicas de maneiramaissinxela e divertida… e así  que facilitan aochegar a casa par, sea maisdoado a preparacion o seguinteexameou simplemente reforzando ese tema que máisllescusta.

BALONCESTO: Deporte de equipo onde se establecerán relacións de cooperación para acadarobxetivos común.

RINCÓN DE ARTEEnglobaremos traballos con barro, en papel, máscaras venecianas, un sinfín de manualidades nas que @s nen@spoderán dar marxe a súacreatividade.

 

 

 

 

 

 

·           As actividades comezarán dende o primeiro día de escola,

·           Mínimo6 alumnos por actividade, senón poderá suspenderse. Máximo en educativas 8  e deportivas 15 alumnos.

 

PROTOCOLO COVID:

As actividades extraescolares estarán suxeitas as normativas COVID que estean vixentes polas autoridades sanitarias no momento de inicio do curso escolar.

Xa sabemos que nun principio:

-         Os nenos terán que usar mascarilla durante a actividade

-         Os pais/nais recolleran os nenos sin entrar no recinto escolar, será entregados polos monitores na mesma porta do cole.

Toda a información respeto as actividades , normativa de actividades, como o protocolo COVId, estarán colgados e actualizados no blog do ANPA: anpaluisseoane.blogspot.com.es

 

TARIFAS

 

·           Custo actividade: 9 €/mes unha hora semanal, excepto PONTE AO DÍA

 

o   PONTE AO DÍA: 1 día/semana: 14 €,  2 días: 22 €, 3 días: 28 € e 4 días 32€.

 

·      O mes cóbrase enteiro independentemente do día de inicio ou vacacións e a baixa antes do 20 de cada mes.

·      Por protocolo COVID, non se permitirá o cambio de activade ata a finalización do trimestre.

PAGOS ACTIVIDADES  a primeira semana de cada mes

A)       PAGO EN MAN de 16:00 a 18:00 os luns na oficina do ANPA

                              

B)        INGRESO EN CONTA indicando: nome e apelidos do alumno/a ,curso, actividade e mes que se abona.     

ABANCA   ES45 2080  0088  1330 4000 0414

 

Contacto: no correo apaluisseoane@mundo-r.com ou no tfno. do Anpa 656 995 518 Visita o noso blog para obtermáis información  anpaluisseoane.blogspot.com.es

 

Coloca nestecadro as actividades elixidas (copia para os pais)

HORA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

16:00-17:00

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

Colabora Concello de Oleiros

Actividades Infantil Curso 21-22

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INFANTIL  CURSO 2021-22

HORARIO DE 16:00 A 18:00 H

 

 

LUDOTECA: Esta actividade está pensada para os máispequen@sxa que detectamos que moitos están moi cansados para levar o ritmo de outras actividades. Faránxogos de mesa (puzles, cartas, montables, debuxo libre…), contacontos…

 

RINCÓN DE ARTE E CREATIVIDADE: Potencia a psicomotricidade  fina e grosa, fomentase a creatividade  e transmítense hábitos de reciclaxe creando os seus propios xoguetes, combinando  o mundo da pintura dende o básico ata as distintas modalidades dependendo do nivel de cada participante.

 

COCIÑA: Unha experiencia divertida e saudable á vez. Onde os nosospequechefs prepararán multitude de receitas e tomarán conciencia das vantaxesdunha dieta equilibrada.

 

PSICOMOTRICIDADE MUSICAL: Iniciación musical no que se tratará de educalo tanto nassúas habilidades motrices rítmicas como auditivas, e na coordinación dos movementos do corpo.

 

PATINAXE: Un deporte que axuda a desenvolver o equilibrio e a harmonía corporal, a través de movementos e exercicios en diferentes estilos, con velocidade e hóckey.

 

XOGOS DEPORTIVOS: Práctica do deporte de maneira lúdica, transmitindo valores de equipo e integración.

 

ENGLISH PLAY: Ten como finalidade o desenvolvemento en inglés  a través de xogos e actividades orais. Grupos de máximo 12 alumn@s

 

BAILE: Abarca distintos estilos: Hip-Hop, Locking, Popping, House dance, Break Dance…Sendounha danza en evolución, influenciada por moitosoutros estilos. Carcterízasepolaorixinalidade, libertade de movimentos, expresividade, etc. Traballa de manera moi notoria o control da musculatura corporal. É unha forma idónea de tonificar tanto para nenos coma para nenas, ademáis de mellorar a expresión corporal e o sentido do rimo.

 

·      As actividades comezarán dende o  primeiro día de escola.

·      Mínimo 6 alumnos por actividade educativa e 8 en actividade deportiva senon poderá suspenderse. Máximo en educativas 10 e deportivas 15 alumnos. En Ponte ao día haberá un máximo de 8 alumn@s.

 

TARIFAS

Custoactividade: 9 €/mesunha hora semanal excepto:

 

·      O mes cóbrase enteiro independentemente do día de inicio ou vacacións e a baixa antes do 20 de cada mes.

·      Por protocolo COVID, non se permitirá o cambio de activade ata a finalización do trimestre.

 

 

PROTOCOLO COVID:

 

As actividades extraescolares estarán suxeitas as normativas COVID que estean vixentes polas autoridades sanitarias no momento de inicio do curso escolar.

 

Xa sabemos que nun principio:

-         Os nenos terán que usar mascarilla durante a actividade

-         Os pais/nais recolleran os nenos sin entrar no recinto escolar, será entregados polos monitores na mesma porta do cole.

Toda a información respeto as actividades , normativa de actividades, como o protocolo COVId, estarán colgados e actualizados no blog do ANPA: anpaluisseoane.blogspot.com.es

 

PAGOS ACTIVIDADES  a primeira semana de cada mes

A)       PAGO EN MAN de 16:00 a 18:00 os luns na oficina do ANPA

                              

B)        INGRESO EN CONTA indicando: nome e apelidos do alumno/a ,curso, actividade e mes que se abona. 

 

 

ABANCA   ES45 2080  0088  1330 4000 0414

 

 

 

Contacto: no correo apaluisseoane@mundo-r.com ou no tfno. do Anpa 656 995 518 Visita o noso blog para obtermáis información  anpaluisseoane.blogspot.com.es

 

 

 

 

Coloca nestecadro as actividades elixidas (copia para os pais)

HORA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

16:00-17:00

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

 Colabora Concello de Oleiros