jueves, 21 de octubre de 2021

CONCENTRACION 25 DE OUTUBRO AS 11:00 - POLAS NECESIDADES DE PROFESORADO DE APOIO NOS CENTROS PÚBLICOS.

El 29 de septiembre, familias de varios centros de A Coruña y comarca llenamos nuestras escuelas de globos inflados para denunciar una situación en la que nos puso un año más la Consellería de Educación al no dotar del personal que precisamos para que todo el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo esté atendido cómo precisa: 

- En el CEIP Valle Inclán de Oleiros hace falta una persona de Pedagogía Terapéutica y más medios jornada de Audición y Lenguaje. 

- En el CEIP Vila de Rutis y en el CEIP Labaca están sin un especialista de Pedagogía Terapéutica que les correspondería por catálogo. 

- En el CEIP Ría do Burgo precisan que un especialista de Audición y Lenguaje vuelva a estar a jornada completa y que se cubra una de las plazas de Pedagogía Terapéutica todo el curso (y no solo el primer trimestre). 

Este año, además, varios centros comenzaron el curso sin poder ofrecer especialistas de materia e incluso profesorado tutor para todo su alumnado, carencia que, al saturar de trabajo al profesorado que asume esa carga, repercute de nuevo negativamente en la calidad de atención a todo al alumnado, pero especialmente de aquel que más precisa: 

- En el CEIP Ramón de lana Sagra no tienen persona tutora para un curso. 

- En el CEIP Emilia Pardo Bazán no hay especialista en Educación Física con horas disponibles para atender a todos los cursos. 

- En el CEIP Sanjurjo de Carricarte falta docente especialista de Lengua Inglesa. - En el CEIP Sagrada Familia no hay especialista de Música con horas disponibles. 

Esos sonido solo, decerto, algunos de los casos que se están dando en este inicio de curso: los que sabemos que ya fueron denuncias y siguen se obtener ni respuesta ni solución.

Por eso os rogamos que os unáis a la concentración que celebraremos el día 25 de octubre, a las 11.00 de la mañana, delante del edificio administrativo de Monelos en A Coruña, para que sea imposible no escuchar y atender a las demandas de estos y de todos los centros: poder ofrecer a todo su alumnado a educación a la que tiene derecho."

miércoles, 8 de septiembre de 2021

IMPORTANTE: Cambios nas actividades extraescolares de Primaria

 As seguintes actividades de Primaria quedan eliminadas:

Música: os luns de 17 a 18 horas

Teatro: os mércores de 16 a 17 horas

Rincón de arte:  os mércores de 17 a 18 horas

Inglés: os xoves de 17 a 18 horas

viernes, 18 de junio de 2021

Información sobre o comedor para o curso 21-22

 No seguinte enlace podedes acceder ao documento no que se detallan normativas, prezos, e datas e claves para a inscripción no comedor. Información facilitada pola empresa Jardanay

Enlace

 IMPORTANTE.

CRITERIOS DE ACCESO

Neste outro enlace está toda a normativa COVID para o vindeiro curso 21-22

Enlace

Normas para as actividades Curso 21-22

 

NORMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021 – 2022

 

*      Horario: de 16:00 a 18:00

*      Cumplir os horarios de entrada e saída.

*      Os nen@s esperarán polo monitor ou coordinador no patio cuberto da entrada do Cole

*    Recóllense na porte principal do cole, este ano tanto os de infantil coma primaria estarán dentro do centro, será o monitor quen entregue a cada nai/pai ao seu fill@.

*      Non poden subir os pais aos nenos as actividades, terán que esperar na entrada a que o coordinador os suba.

*      Para recoller a un nen@ fora de hora, antes de rematar a actividade, de manera esporádica o puntual hai que avisar no teléfono do anpa: 656 995 518 (a través de chamada ou whatsapp).

*    Os cambios de actividades, altas, baixas. Faranse a través do coordinador, NON a través dos monitores nin da ANPA. Cubrirase un impreso solicitando a baixa entre o 20 e o 25 do mes anterior a baixa, senon procederase ao cobro da mensualidade. Non se permitirán cambios de actividades durante o trimestre.

*      A máscara será obrigatoria en todo momento, mentres as autoridades sanitarias non digan o contrario. Toda a información do PROTOCOLO COVID, estará publicado y actualizado no blog do  ANPA.

*      A mensualidade abonarase por mes completo, non se realizan devolucións proporcionais.

*    O mal comportamento do menor poderá causar BAIXA nas actividades, tras 3 avisos aos pais. As actividades extraescolares non son obrigatorias.

*      No caso de faltar algún monitor, na medida do posible será sustituido por outro, senon reubicarase noutra actividade.

*      Está totalmente prohibido a entrada de xoguetes propios ao aula.

*      NON poderán sair solos do centro,  excepto co pai/nai, titor ou persoa autorizada ou solos firmando unha autorización que exima ao ANPA de toda responsabildade (cubrir modelo).

*      En Maio/Xuño haberá xornada de portas abertas nas actividades, mandarase aviso do día.

 

 

ENTREGAR FIRMADO EN SEPTIEMBRE CON LA FICHA DE INSCRIPCION!!!

 

LIN E ESTOU DE ACORDO COAS NORMAS ANTERIORES

Asdo:

 

 

 

 

Don/Dona Nai/Pai/ Titor

 

 

 
 


                                                                                                                                   Asdo.:

 

 

 

 

 

 

 

Nome e apelidos  da nai/pai/tutor/_______________________________Nº de NIF__________________________

 

 

 

Nome e apelidos d@ alumn@____________________________________________

                                                        

                                                        Curso____ Clase_____

 

 

Actividades Primaria Curso 21-22

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  PRIMARIA  CURSO 2021-22

HORARIO DE 16:00 A 18:00 H

 

As actividades para o próximo curso, son as seguintes:

 

COCIÑA: Unha experiencia divertida e saudable á vez. Onde os nosos chefs prepararán multitude de receitas e tomarán conciencia das vantaxesdunha dieta equilibrada.

BAILE: Aprenderán a expresarse por medio do baile moderno, con distintas coreografías de diferentes estilos musicais.

MÚSICA: Actividade pensada para disfrutar da música, aprender xogando con ela. Tomarase un primeiro contacto co instrumento: guitarra, flauta, xilófono, batería… salpicado con teoría musical para poder executarpezassinxelas e compostas por eles..

PATINAXE: Un deporte que axuda a desenvolver o equilibrio e a harmonía corporal, a través de movementos e exercicios en diferentes estilos con coreografías (artístico), con velocidade e hóckey.

ENGLISH 1º e 2º: ten como finalidade o desenvolvemento en inglés  a través de xogos e actividades orais. Nestaactividade é recomendable asistir as dúas sesiónssemanais. Grupos de máximo 12 alumn@s

FUTBITO: Un deporte onde o nen@ aprenderá a traballar en equipo e onde establecerá relacións de cooperación para acadarobxetivoscomúns.

TAEKWONDO: iniciarse nesta disciplina deportiva, adquirindo habilidades básicas da disciplina. Manterasedous días á semana, luns e mércores de 17:00 a 18:00.

TEATRO: iniciación na expresión teatral, desenrolo da súaimaxinación, aumentar a súasensibilidade e empatía coscompañeiros, farán obras teatraisao longo do curso.

PINTURA: iniciar os nenos e nenas no mundo da pintura dende o básico ata as distintas modalidades dependendo do nivel de cada participante.

¡PONTE AO DÍA!: unhaaxuda conciliadora para o reforzo das tarefas impartidas por un profes@r titulad@. Para que os nenospoidan ampliar a suas capacidades na compresión lectora, esquemas mentales, técnicas de estudio (regrasnemotecnicas…), matematicas de maneiramaissinxela e divertida… e así  que facilitan aochegar a casa par, sea maisdoado a preparacion o seguinteexameou simplemente reforzando ese tema que máisllescusta.

BALONCESTO: Deporte de equipo onde se establecerán relacións de cooperación para acadarobxetivos común.

RINCÓN DE ARTEEnglobaremos traballos con barro, en papel, máscaras venecianas, un sinfín de manualidades nas que @s nen@spoderán dar marxe a súacreatividade.

 

 

 

 

 

 

·           As actividades comezarán dende o primeiro día de escola,

·           Mínimo6 alumnos por actividade, senón poderá suspenderse. Máximo en educativas 8  e deportivas 15 alumnos.

 

PROTOCOLO COVID:

As actividades extraescolares estarán suxeitas as normativas COVID que estean vixentes polas autoridades sanitarias no momento de inicio do curso escolar.

Xa sabemos que nun principio:

-         Os nenos terán que usar mascarilla durante a actividade

-         Os pais/nais recolleran os nenos sin entrar no recinto escolar, será entregados polos monitores na mesma porta do cole.

Toda a información respeto as actividades , normativa de actividades, como o protocolo COVId, estarán colgados e actualizados no blog do ANPA: anpaluisseoane.blogspot.com.es

 

TARIFAS

 

·           Custo actividade: 9 €/mes unha hora semanal, excepto PONTE AO DÍA

 

o   PONTE AO DÍA: 1 día/semana: 14 €,  2 días: 22 €, 3 días: 28 € e 4 días 32€.

 

·      O mes cóbrase enteiro independentemente do día de inicio ou vacacións e a baixa antes do 20 de cada mes.

·      Por protocolo COVID, non se permitirá o cambio de activade ata a finalización do trimestre.

PAGOS ACTIVIDADES  a primeira semana de cada mes

A)       PAGO EN MAN de 16:00 a 18:00 os luns na oficina do ANPA

                              

B)        INGRESO EN CONTA indicando: nome e apelidos do alumno/a ,curso, actividade e mes que se abona.     

ABANCA   ES45 2080  0088  1330 4000 0414

 

Contacto: no correo apaluisseoane@mundo-r.com ou no tfno. do Anpa 656 995 518 Visita o noso blog para obtermáis información  anpaluisseoane.blogspot.com.es

 

Coloca nestecadro as actividades elixidas (copia para os pais)

HORA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

16:00-17:00

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

Colabora Concello de Oleiros

Actividades Infantil Curso 21-22

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INFANTIL  CURSO 2021-22

HORARIO DE 16:00 A 18:00 H

 

 

LUDOTECA: Esta actividade está pensada para os máispequen@sxa que detectamos que moitos están moi cansados para levar o ritmo de outras actividades. Faránxogos de mesa (puzles, cartas, montables, debuxo libre…), contacontos…

 

RINCÓN DE ARTE E CREATIVIDADE: Potencia a psicomotricidade  fina e grosa, fomentase a creatividade  e transmítense hábitos de reciclaxe creando os seus propios xoguetes, combinando  o mundo da pintura dende o básico ata as distintas modalidades dependendo do nivel de cada participante.

 

COCIÑA: Unha experiencia divertida e saudable á vez. Onde os nosospequechefs prepararán multitude de receitas e tomarán conciencia das vantaxesdunha dieta equilibrada.

 

PSICOMOTRICIDADE MUSICAL: Iniciación musical no que se tratará de educalo tanto nassúas habilidades motrices rítmicas como auditivas, e na coordinación dos movementos do corpo.

 

PATINAXE: Un deporte que axuda a desenvolver o equilibrio e a harmonía corporal, a través de movementos e exercicios en diferentes estilos, con velocidade e hóckey.

 

XOGOS DEPORTIVOS: Práctica do deporte de maneira lúdica, transmitindo valores de equipo e integración.

 

ENGLISH PLAY: Ten como finalidade o desenvolvemento en inglés  a través de xogos e actividades orais. Grupos de máximo 12 alumn@s

 

BAILE: Abarca distintos estilos: Hip-Hop, Locking, Popping, House dance, Break Dance…Sendounha danza en evolución, influenciada por moitosoutros estilos. Carcterízasepolaorixinalidade, libertade de movimentos, expresividade, etc. Traballa de manera moi notoria o control da musculatura corporal. É unha forma idónea de tonificar tanto para nenos coma para nenas, ademáis de mellorar a expresión corporal e o sentido do rimo.

 

·      As actividades comezarán dende o  primeiro día de escola.

·      Mínimo 6 alumnos por actividade educativa e 8 en actividade deportiva senon poderá suspenderse. Máximo en educativas 10 e deportivas 15 alumnos. En Ponte ao día haberá un máximo de 8 alumn@s.

 

TARIFAS

Custoactividade: 9 €/mesunha hora semanal excepto:

 

·      O mes cóbrase enteiro independentemente do día de inicio ou vacacións e a baixa antes do 20 de cada mes.

·      Por protocolo COVID, non se permitirá o cambio de activade ata a finalización do trimestre.

 

 

PROTOCOLO COVID:

 

As actividades extraescolares estarán suxeitas as normativas COVID que estean vixentes polas autoridades sanitarias no momento de inicio do curso escolar.

 

Xa sabemos que nun principio:

-         Os nenos terán que usar mascarilla durante a actividade

-         Os pais/nais recolleran os nenos sin entrar no recinto escolar, será entregados polos monitores na mesma porta do cole.

Toda a información respeto as actividades , normativa de actividades, como o protocolo COVId, estarán colgados e actualizados no blog do ANPA: anpaluisseoane.blogspot.com.es

 

PAGOS ACTIVIDADES  a primeira semana de cada mes

A)       PAGO EN MAN de 16:00 a 18:00 os luns na oficina do ANPA

                              

B)        INGRESO EN CONTA indicando: nome e apelidos do alumno/a ,curso, actividade e mes que se abona. 

 

 

ABANCA   ES45 2080  0088  1330 4000 0414

 

 

 

Contacto: no correo apaluisseoane@mundo-r.com ou no tfno. do Anpa 656 995 518 Visita o noso blog para obtermáis información  anpaluisseoane.blogspot.com.es

 

 

 

 

Coloca nestecadro as actividades elixidas (copia para os pais)

HORA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

16:00-17:00

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

 Colabora Concello de Oleiros